DMCR PUBLICATIONS

คู่มือการจัดตั้งเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1084 คน

มีนาคม 2557

-

ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามันประสบปัญหาทางด้านการกัดเซาะชายฝั่งมาโดยตลอดนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความรุนแรงของคลื่นและลมทะเล ซึ่งมิได้ส่งผลต่อความเสียหายต่อชุมชนชายฝั่งทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น หากแต่ยังมีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง และประเทศชาติเป็นการต่อเนื่อง ทั้งนี้หากคานวณความเสียหายทั้งหมดเป็นมูลค่าทางการเงิน พบว่ามีปริมาณที่มากมายมหาศาลจึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

0 เล่ม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ