DMCR PUBLICATIONS

ฅนรักษาเล ฉบับที่ 4

  • มีผู้สนใจ จำนวน 941 คน

กรกฎาคม 2555

2286-6426

จุลสาร ฅนรักษาเล ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคมฉบับนี้มีเรื่องราวความเคลื่อนไหวมากมายที่เกี่ยวกับกิจกรรมและงานด้านทะเลและชายฝั่ง และที่สำคัญคือความสำเร็จของเครือข่ายภาคีบริหารและจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลุ่มจังหวัดอันดามัน ครั้งที่ ๒๔ ซึ่งสัญจรมายังจังหวัดตรังระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคมที่ผ่านมา จุลสารฅนรักษาเลมีโอกาสได้ไปเปิดตัว และรับสมัครสมาชิกและร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประชุมเครือข่ายครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ฅนรักษาเลจึงขอรวบรวม บรรยากาศมาฝากกันอีกครั้ง เสียงชื่นชมทำให้กองบรรณาธิการมีกำลังใจ พร้อม ที่จะทุ่มเทให้จุลสารฅนรักษาเลมีคุณภาพสมกับที่ทุกท่านฝากความหวัง ฉบับที่ แล้วเรามียอดพิมพ์เผยแพร่เพิ่มจาก ๕๐๐ เล่ม เป็น ๗๐๐ เล่มครับ ฉบับนี้จุลสาร ฅนรักษาเล มียอดพิมพ์เพิ่มขึ้นเป็น ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อเผยแพร่และแจกจ่ายให้เพียง พอกับความต้องการของเครือข่ายด้านทะเลและชายฝั่ง

-

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๖

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โรงพิมพ์ตรังไทม์

วารสาร ทช.

ตัวอย่างหนังสือ