DMCR PUBLICATIONS

โครงการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา

  • มีผู้สนใจ จำนวน 922 คน

ธันวาคม 2556

-

แบบรายละเอียด โครงการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา

-

สำนักการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ