DMCR PUBLICATIONS

การสำรวจและจัดทำแผนที่ดินเลนงอกใหม่

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1007 คน

ธันวาคม 2555

-

การสำรวจและจัดทำแผนที่และแนวเขตดินเลนงอกใหม่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งประเทศ โดยใช้แผนที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ปี 2552 เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการ ด้วยปัจจุบันปรากฏว่ามีการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าชายเลนหลายแปลงเข้าไปในเขตป่าชายเลน ซึ่งเดิมมีสภาพเป็นทะเล แต่ต่อมามีเลนงอกมาทับถมจนทำให้เกิดที่งอกเพิ่ม จึงมีความขัดแย้งขึ้น

-

จิรพันธ์ หมวดจันทร์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

เอกสารวิชาการ