DMCR PUBLICATIONS

ความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร เพชรบุรี

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1777 คน

มิถุนายน 2555

978-974-286-997-7

ความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ จากปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร ทำให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ การรุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตตามมา ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น และเกิดสภาวะที่เปราะบางต่อความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องสนองต่อแผนปฏิบัติการพัฒนาอย่างยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

300 เล่ม

สมบัติ ภู่วชิรานนท์, สุชาติ สว่างอารีย์รักษ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ห.จ.ก. โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)

กลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

13 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ