DMCR MULTIMEDIA

สารคดี Clean Our Ocean (ทะเลดี ชีวีมีสุข)

  • 14 มิ.ย. 2561
  • 3664

วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันทะเลโลก หรือ World Oceans Day ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 27 ที่ทั่วโลกได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเล ซึ่งหัวข้อหลักของวันทะเลโลกในปีนี้คือ “Clean Our Ocean” ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน โดยภายในงานได้มีการแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมในการลดการนำเข้า การผลิต และการใช้พลาสติก ตามแนวทางประชารัฐลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรม จากผู้แทนองค์กรต่างประเทศและภายในประเทศ ทั้งหน่วยงานภาคราชการ และภาคเอกชน