DMCR MULTIMEDIA

กัดเซาะชายฝั่งปี 2561 ตอนที่ 3 การแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

  • 7 ส.ค. 2561
  • 1227

หลายปีที่ผ่านมา การกัดเซาะชายฝั่งทะเลนับเป็นปัญหาวิกฤตการจัดการของประเทศไทย การสำรวจระยะทางการกัดเซาะชายฝั่งของนักวิชาการด้านธรณีวิทยา วิศวกรรมศาสตร์และภูมิสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดแนวชายฝั่งประเทศไทยพบว่าในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะ เป็นระยะทางประมาณ 704 กิโลเมตร จากชายฝั่งทะเล 3,000 กิโลเมตร หากพิจารณาจากระยะที่สำรวจพบการกัดเซาะชายฝั่ง มีจังหวัดที่ยังพบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเด่นชัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี