DMCR MULTIMEDIA

ทำความรู้จัก ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 1 พ.ย. 2561
  • 246

ด้วยภูมิประเทศของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนติดทะเลสองด้าน ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทำให้ได้เปรียบทั้งในด้านภูมิศาสตร์และเชิงยุทธศาสตร์ มีผลประโยชน์ทางทะเลหลายด้าน ทั้งการประมง การขนส่ง การปิโตรเลียม และการท่องเที่ยว และยังเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญจำนวนมาก ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่าทะเล พะยูน โลมา และวาฬ และระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดความยาวชายฝั่ง 3,151 กิโลเมตร มีจังหวัดติดชายฝั่งทะเลรวม 23 จังหวัด สามารถสร้างรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านบาทในปี 2559 ขณะที่ปริมาณนักท่องเที่ยวมีประมาณ 80 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะมาท่องเที่ยวทางทะเล จากสถานการณ์ต่างๆ ที่กล่าวมาทำให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในภาวะถูกคุกคาม ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแรงกดดันจากความต้องการใช้ประโยชน์ของภาคส่วนและกลุ่มต่างๆ ที่นับวันจะขยายตัวกว้างขวาง ทั้งปัญหาจากการประมง การกัดเซาะชายฝั่ง สิ่งแวดล้อมทางทะเล ขยะ คราบน้ำมัน และอื่นๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการบริหารจัดการ การกำกับควบคุม การตรวจสอบเฝ้าระวัง การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 280/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎภาคม พ.ศ. 2560 จัดตั้งศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศอทช.) ขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง ศูนย์ประสานการปฏิบัติราชการผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร ตำรวจน้ำ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยการด้านการบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนระดับชาติ และข้อสั่งการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและปกป้องทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดเอกภาพในการสั่งการและการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้นำนโยบาย Thailand 4.0 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น เพื่อเป็น Data Center หรือศูนย์ประสานงาน เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการเฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในช่วงเวลาปกติและในช่วงสถานการณ์วิกฤตต่างๆ เพื่อการตัดสินใจ และสั่งการไปยังศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ศปทช. ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ได้อย่างเป็นเอกภาพ และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นระบบในทิศทางเดียวกัน การปฏิบัติงานภายในห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะ Big Data เป็นระบบงานหลัก โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำมาแสดงผลบนระบบแผนที่ออนไลน์ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลกายภาพ ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ข้อมูลการบริหารจัดการ ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลกลุ่มเครือข่าย กลุ่มอนุรักษ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีแอปพลิเคชั่นในการตรวจสอบ ค้นหาสถานที่ และวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอย่างต่อเนื่อง ในการเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูล และเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ตอบสนองตามนโยบายรัฐบาล ทั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ตลอดจนการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบไป