DMCR MULTIMEDIA

แนะนำการใช้งาน ระบบศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง (Marine Map)

  • 21 ส.ค. 2566
  • 553

ศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง คือ ระบบแผนที่ออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “marine map” ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการใช้งาน แผนที่แบบออนไลน์ ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวก ง่าย ใช้งานได้จริง!!!