DMCR NEWS

ทช.ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย รมว.ทส.

  • 12 ต.ค. 2560
  • 1,045
ทช.ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย รมว.ทส.

          เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60 (เวลา 13.30 น.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธาน พร้อมกันนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปกท.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ครอบคลุมกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับภาค จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการและให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง