DMCR NEWS

พระราโชวาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๘

  • 14 ต.ค. 2560
  • 2,118
พระราโชวาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๘

พระราโชวาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๘

 “ข้อสำคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อพูดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วข้าพเจ้าใคร่จะขอถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาไตร่ตรองเป็นพิเศษ เพราะเหตุว่าการอนุรักษ์นั้นแม้เป็นสิ่งที่ดีมากที่ทุกประเทศมุ่งรักษาประโยชน์ระยะยาวของแผ่นดินและประชาชนก็ตาม แต่หากทำโดยไม่ระวัดระวังและโดยรอบคอบถี่ถ้วน บางทีก็อาจเป็นผลเสีย เช่นกลายเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ขัดขางการทำมาหาเลี้ยงชีพ หรือการอยู่รอดของประชาชนไปก็เป็นได้ ตัวอย่างเช่นการสงวนป่า ป่าบางแห่งดูตามแผนที่ก็เป็นป่า แต่ความเป็นจริงอาจสิ้นสภาพป่าไปแล้วก่อนกำหนดให้เป็นเขตป่าสงวนด้วยซ้ำไป ยิ่งกว่านั้นยังมักมีราษฎรเข้าไปตั้งถิ่นฐานทำประโยชน์ เลี้ยงชีพตั้งแต่ก่อนออกกฎหมาย โดยไม่ทราบว่ากลายเป็นป่าสงวนไปเมื่อใดเพราะไม่มีทางทราบ แต่เมื่อเจ้าพนักงานหรือนักวิชาการมาดูแผนที่เห็นว่าเป็นป่าสงวน ก็ไปฟ้องร้องขับไล่ตามหน้าที่ตามกฎหมายทำให้ต้องออกจากที่ทำกินไปโดยไม่มีทางต่อสู้คดีราวกับขาดสิทธิเสรีภาพที่จะเป็นคน และจำเป็นต้องทนรับความเดือดร้อนลำบากโดยเรียกว่ามิได้ทำความผิด ดังนั้น ก่อนที่จะวางแผนและปฏิบัติการอนุรักษ์ จึงจำเป็นต้องพิจารณาศึกษาให้เห็นตลอดปลอดโปร่ง มีความอะลุ่มอล่วย และดำเนินการไปโดยไม่ให้ขัดกับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อม มนุษยสัมพันธ์และสำคัญที่สุด ต้องไม่ขัดกับการครองชีพของประชาชน สรุปว่าทุกคนต้องไม่ลืมว่าการอนุรักษ์นั้นคือการปฏิบัติเพื่อมุ่งรักษาประโยชน์อันถาวรของแผ่นดินและประชาชน”

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง