DMCR NEWS

รองฯ โสภณ หารือคณะทำงานด้านการจัดการน่านน้ำสากล ครั้งที่ 1/2560

  • 3 พ.ย. 2560
  • 1,219
รองฯ โสภณ หารือคณะทำงานด้านการจัดการน่านน้ำสากล ครั้งที่ 1/2560

          วันนี้ (3 พ.ย.2560) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน่านน้ำสากล ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดี ทช. เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีคณะทำงานด้านการจัดการน่านน้ำสากล ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณารับรองโครงการจัดการระบบนิเวศวิทยาขนาดใหญ่ในอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Large Marine Ecosystem : BOBLME) เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชีวิตของประชากรชุมชนชายฝั่ง โดยการพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการประมงของประเทศที่อยู่บริเวณโดยรอบอ่าวเบงกอล จำนวน 8 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินเดีย มาเลเซีย สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และประเทศไทย ในส่วนของประเทศไทยมีกรมประมงเป็นหน่วยประสานงานหลัก ที่ผ่านมามีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Steering Committee: PSC) รับผิดชอบด้านการประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานร่วมมีสำนักงานของโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอันดามัน กรมประมง จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารและขจัดความยากจนให้กับชุมชนในพื้นที่ด้านการประมง ความสมบูรณ์ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

 

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง