DMCR NEWS

รองฯ ศักดิ์ดา ประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

  • 2 พ.ย. 2560
  • 1,456
รองฯ ศักดิ์ดา ประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

          วันที่ 2 พ.ย.2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนนโยบายและแผนงาน กองแผนงาน จัดประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น(Pre-Ceiling) เพื่อปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พิจารณาสรุปประเด็นคำถามกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 รวมทั้งพิจารณาการทบวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดความสำเร็จของส่วนราชการ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพิจารณากรอบวงเงินคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น(Pre-Ceiling) โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือและพิจารณาเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมโลมา ชั้น 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง