DMCR NEWS

ทช.ร่วมกับ ม.ก.จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

  • 4 ส.ค. 2557
  • 955
ทช.ร่วมกับ ม.ก.จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด  โดยมี นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสมศักดิ์ พิริยโยธา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะทำงาน และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้หารือเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางการปฏิบัติเดียวกันและตามนัยมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่มอบหมายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกด้วย

 

           

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง