DMCR NEWS

ทช. จัดการสัมมนา เรื่อง “ประเด็นการปฏิรูปประเทศกับทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

  • 6 มิ.ย. 2561
  • 354
ทช. จัดการสัมมนา เรื่อง “ประเด็นการปฏิรูปประเทศกับทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน การสัมมนา เรื่อง “ประเด็นการปฏิรูปประเทศกับทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภัค ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการสัมมนาดังกล่าวฯ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากผศ. ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวลดาวัลย์ คำพา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, แนวทางการกำหนดแผนงาน โครงการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรบก ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และความหลากหลายทางชีวภาพ, และการกำหนดท่าที แนวทางการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง