DMCR INFOGRAPHIC

ป่าชายเลนของไทยลดลง

  • 20 มิ.ย. 2561
  • 2,062
ป่าชายเลนของไทยลดลง

จากการสำรวจของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยเคยมีป่าชายเลนมากกว่า 2 ล้านไร่ แต่ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ การสำรวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าป่าชายเลนเหลือเพียง 1.53 ล้านไร่ เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ป่าชายเลนลดลง เฉลี่ยปีละ 15000 ไร่ สาเหตุมาจากการบุกรุก และการนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น การทำนากุ้ง การทำเกษตรกรรม การสร้างรีสอร์ท สิ่งก่อสร้าง รวมถึงปัญหาจากภัยธรรมชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม แนวทางการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในพื้นที่ป่าชายเลน

ดาวน์โหลด

ป่าชายเลนของไทยลดลง.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 58