DMCR NEWS

ทช.ประชุมรับฟังความคิดเห็นพิจารณาแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

  • 3 ก.ค. 2561
  • 525
ทช.ประชุมรับฟังความคิดเห็นพิจารณาแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. 2562 – 2569 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย รวมถึง 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการจัดทำแผนแม่บทดังกล่าวขึ้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง