DMCR NEWS

ทช.ร่วมหารือแผนปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ในประเด็นด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 10 ก.ค. 2561
  • 581
ทช.ร่วมหารือแผนปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ในประเด็นด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2561 (เวลา 10.00 น.) พลเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเรือเอก ประวิตร พิพิธโกสน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะผู้บริหารในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ราชนาวีสโมสร กองทัพเรือ กรุงเทพฯ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญๆ เช่น แนวทางการดำเนินงานตามประเด็นปฏิรูปที่ 10 ในการบริหารงานด้านการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีการทำงานในรูปแบบเชิงบริหารภายใต้การดำเนินการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เพื่อการบริหารเชิงนโยบายและการปฏิบัติงานตามบทบาทตามกฎหมาย และการทำงานเชิงปฏิรูปภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยการลดผลกระทบหลักเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและโครงสร้างจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องในพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งกำหนดแนวทางป้องกันการแก้ไขผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งแบบภาพรวม

พร้อมกันนี้ ประธานได้มีข้อสั่งการให้รวบรวมแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และมอบหมายให้กองแผนงาน และกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งเป็นผู้ประสานกองทัพเรือเพื่อนัดหมายประชุมในครั้งถัดไป นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำในเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะทะเลจากต้นทางการสร้างจิตสำนึก และการกำจัดขยะ ซึ่งให้แต่ละจังหวัดจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกันดำเนินการจัดประชุมขยะอาเซียน พร้อมทั้งจัดทำทุ่นกักขยะ และนำเรื่องการจัดการขยะทะเลบรรจุไว้ในโครงการปฏิบัติการเร่งรัด (Quick win)อีกด้วย

  

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง