DMCR NEWS

สปล. จัดประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

  • 18 ส.ค. 2557
  • 865
สปล. จัดประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557

           เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557  เพื่อติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2557 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค ระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการปฎิบัติงานในอนาคต โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่

 

            

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง