DMCR NEWS

อทช.ร่วมประชุมหารือยุทธศาสตร์พิทักษ์ป่าไม้

  • 18 ส.ค. 2557
  • 1,384
อทช.ร่วมประชุมหารือยุทธศาสตร์พิทักษ์ป่าไม้

                (18 สิงหาคม 2557) นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมหารือ ยุทธศาสตร์การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีนายเฉลิมชัย โชติกมาศ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองและป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยนายไตรทิพย์ พรหมทอง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นในเรื่อง ประเด็นยุทธศาสตร์การผนึกกำลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ,ประเด็นยุทธศาสตร์ปลุกจิตสำนึกรักผืนป่าของแผ่นดิน ,ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ,ประเด็นยุทธศาสตร์ฟื้นฟู และดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน

  

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง