DMCR NEWS

ทช.ร่วมสัมมนาวิชาการ "หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย"

  • 11 ก.ย. 2561
  • 412
ทช.ร่วมสัมมนาวิชาการ "หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย"

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ  ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสาวเกวลี อินฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ซึ่งเป็นข้าราชการในโครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader) เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มคนคุณภาพ หัวข้อ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานพลังคนคุณภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ” ที่สำนักงาน ก.พ. จัดขึ้น โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ในกิจกรรมมีการนำเสนอข้อเสนอเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศโดยข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 และมีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. และหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสนับสนุนกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/ Study Team) เพื่อร่วมกันสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ “ด้านมั่นคง” “ด้านมั่งคั่ง” และ “ด้านยั่งยืน”ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนกำลังคนคุณภาพ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการบูรณาการด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีลงนามฯ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง