DMCR NEWS

ทช.ร่วมเสวนา "แนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติก"

  • 11 ก.ย. 2561
  • 529
ทช.ร่วมเสวนา "แนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติก"

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.61 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมงานเสวนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติกเพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต” และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของสหภาพยุโรป” โดยมีนายณรงค์ บุณยสงวน ผู้อำนวยการบริหารองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธาน ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ และแนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกในปัจจุบันว่ามีการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมอันนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง