DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2

  • 11 ต.ค. 2561
  • 321
ทช. จัดประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2561 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2561 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน และเป้าหมายตามเกณฑ์การให้คะแนนของหน่วยงานเพื่อใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนรอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 61) รวมถึงการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรม ทช. ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 61) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง