DMCR NEWS

รมว.ทส. มอบนโยบายการทำงาน เน้นสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • 17 ก.ย. 2557
  • 1,528
รมว.ทส. มอบนโยบายการทำงาน เน้นสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.)เป็นประธานประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้ารับฟังการมอบนโยบาย พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  

ทั้งนี้พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายการทำงานคือ 5S คือมั่นคงทุกระดับ กระชับวิธีการ ดำเนินงานโปร่งใส ใส่ใจกลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชปณิธานสูงสุดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนโยบายเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องช่วยทำคือ การทำงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาป่า แหล่งต้นน้ำ และสัตว์ป่า ให้ความสำคัญกับการลักลอบตัดไม้พะยูง ลงโทษอย่างเฉียบขาดกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและป้องกันการบุกรุก พร้อมกันนี้ยังได้มอบนโยบายด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แหล่งปะการังธรรมชาติและสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เร่งจัดทำแผนที่และพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการลุกล้ำพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง


                

 

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง