DMCR NEWS

ทช. ร่วมหารือนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 2563

  • 24 ธ.ค. 2561
  • 315
ทช. ร่วมหารือนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 2563

วันที่ 24 ธ.ค. 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำส่งสำนักงบประมาณต่อไป ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง