DMCR NEWS

ทช.จัดประชุมการบริหารจัดการกฎหมายทางทะเล

  • 29 ก.ย. 2557
  • 1,071
ทช.จัดประชุมการบริหารจัดการกฎหมายทางทะเล

           เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการใช้กฎหมาย (ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน และกลุ่มนิติการ โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารภายในกรมฯ ผู้แทนจากกรมประมง และผู้แทนจากกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันเนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีความครอบคลุม เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงสมควรมีกฎหมายเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืน

            

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง