DMCR NEWS

อทช. มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

  • 25 ก.ย. 2557
  • 2,575
อทช. มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

         นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน ตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางสาวจิราภรณ์ วัชรสินธุ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางสาวปณิตา ธรรมจินโน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายฉัตรชัย สาริกขพันธุ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ นายจรูญ นาทวีวงศ์  ตำแหน่งช่างไม้ นายสุริยา เสี้ยมสอน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ นางสาวระวีวรรณ ศรีชลายนต์ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ นายหมาด กาเกต ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ นางกาญจณา สุขธรรมวัฒน์   ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ นายวิรัช ด้วนเกตุ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า และนายธิเบศ เรศานนท์ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

                

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง