DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต ครั้ง 1/2562

  • 28 มี.ค. 2562
  • 217
ทช. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต ครั้ง 1/2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 โดยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาการติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญของผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุนหมุนเวียน และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงการให้ความคิดเห็นต่อแผน มาตรการ การปรับปรุงการดำเนินงานจากผลการสำรวจความพึงพอใจ พร้อมทั้งการพิจารณาเอกลักษณ์ (Positioning) ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต และการกำหนดระดับมาตรฐานความรู้ ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนประจำปี 2562 และการขอลาออกจากคณะกรรมการบริหารของผู้ทรงคุณวุฒิ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง