DMCR NEWS

รองอธิบดี ร่วมประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group)หารือการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

  • 28 มี.ค. 2562
  • 191
รองอธิบดี ร่วมประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group)หารือการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยมีพลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้มีคณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม Ballroom C ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ เพื่อให้ร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาการป่าไม้ชองชาติอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วน มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมทั้งจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง