DMCR NEWS

ทช. หารือโครงการจ้างจัดทำแผนที่ และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์

  • 28 มี.ค. 2562
  • 203
ทช. หารือโครงการจ้างจัดทำแผนที่ และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์

วันที่ 28 มีนาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดการประชุมเริ่มโครงการภายใต้ โครงการจ้างจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติและบทบาทอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ พร้อมนำเสนอขอบเขตการดำเนินงาน และวิธีการดำเนินงาน และซักซ้อมความเข้าใจ รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับงานในลำดับถัดไปแก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง