DMCR NEWS

อธิบดี ทช.ร่วมยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น

  • 2 เม.ย. 2562
  • 286
อธิบดี ทช.ร่วมยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น

วันที่ 1 เม.ย. 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการ โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดกระทรวง ทส. รวมถึงข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รวมจำนวน 619 คน ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งกรม ทช. มีผู้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายประกาศ พันธุมา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายขยาย ทองหนูนุ้ย ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

สำหรับวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่นั้นมา โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็น ผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ในการยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น ตลอดจนการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง