DMCR NEWS

รองอธิบดี ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 : เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน”

  • 2 เม.ย. 2562
  • 192
รองอธิบดี ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 : เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน”

วันที่ 1 เมษายน 2562 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 : เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน” โดยมี ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังเสวนา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้าง สวนพฤกษศาสตร์ฯ ณ บริเวณพื้นที่บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำหรับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่ง และพันธุ์ไม้ป่าชายเลนนานาชาติ พร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง