DMCR NEWS

ทช.ระดมความคิดเห็นการปรับแผนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาด้านการกัดเซาะชายฝั่ง

  • 11 มิ.ย. 2562
  • 310
ทช.ระดมความคิดเห็นการปรับแผนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาด้านการกัดเซาะชายฝั่ง

     เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง (กบช.) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่ิอง การปรับแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน และนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในโอกาสนี้ นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ ประธานอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษในการให้คำแนะนำและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับแผนกลยุทธ์และการแก้ไขปัญหาด้านการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมกันนี้ได้มีข้าราชการในสังกัด กบช. เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 40 คน ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี หลังจากที่พิธีเปิดแล้วเสร็จได้มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ "5 ปีข้างหน้า คุณอยากเห็น กบช. และการบริหารจัดการชายฝั่งเป็นอย่างไร" อีกทั้งนำเสนอผลของการระดมความคิดเห็นของแต่ล่ะกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน

 

     สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวางแผน การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกลยุทธ์ควรที่จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน และกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง