DMCR NEWS

ศาลยกฟ้อง กรมควบคุมมลพิษไม่ได้ละเลยฟื้นฟูหนองแหน

  • 25 มิ.ย. 2562
  • 656
ศาลยกฟ้อง กรมควบคุมมลพิษไม่ได้ละเลยฟื้นฟูหนองแหน

25 มิ.ย. 2019 - 11:54 น.

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม ในพื้นที่ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 นายจร เนาวโอภาส เป็นโจทก์ที่ 1 กับพวกรวม 39 คน ได้ยื่นฟ้องกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ คพ. ต่อศาลปกครองระยอง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ส.8/2558 ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งปนเปื้อนมลพิษจากกากของเสียอุตสาหกรรม และไม่เรียกเอาค่าใช้จ่ายที่ราชการต้องเสียไปในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษดังกล่าวข้างต้น รวมถึงค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายคืนจากเอกชนผู้ก่อมลพิษ และจากการละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเรียกค่าเสียหายที่เกิดแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวนคนละ 70,000บาท ด้วย

นายประลอง กล่าว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศาลปกครองระยองได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวข้างต้น เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ส.9/2562 เพราะ
1. คพ. ได้ดำเนินการควบคุม กำกับดูแล อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ควบคุม กำกับดูแล อำนวยการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครอง และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามอำนาจหน้าที่แล้ว จึงถือได้ว่า คพ. ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร แต่อย่างใด
2. เมื่อ คพ. ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามข้อ 1 จึงถือว่า คพ. ไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้ง 39 คน ดังนั้น คพ. จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 39 คน แต่อย่างใด

และ 3. มาตรา 96 และมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 หมายถึงว่า รัฐมีสิทธิเรียกร้องทางแพ่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายฯ มีรัฐเท่านั้นที่เป็นผู้เสียหายที่จะสามารถใช้สิทธิเรียกร้องทางแพ่งเพื่อให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย เมื่อสิทธิเรียกร้องทางแพ่งเป็นเรื่องของรัฐ จึงไม่ใช่หน้าที่ทางปกครอง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้ง 39 คนจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องข้อหาว่า คพ. ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ในการเรียกเอาค่าใช้จ่ายในการบำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขการปนเปื้อนมลพิษที่ทางราชการได้เสียไปและค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายจากเอกชนผู้ก่อมลพิษ นายประลอง กล่าว

ที่มา : สปริงนิวส์ออนไลน์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง