DMCR NEWS

ทช.จัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

  • 11 ก.ค. 2562
  • 274
ทช.จัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

        วันที่ 11 ก.ค. 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธาน ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (ร่าง) Roadmap การบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567) พร้อมด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำแนวชายฝั่งทะเล (Coastline) ของกรม ทช. รวมถึง (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2561

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง