DMCR NEWS

ทช.เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

  • 10 ส.ค. 2562
  • 182
ทช.เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

            เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องจาก 15 หน่วยงานเข้าร่วมลงนาม ณ ห้อง Jubilee Ballroom 1 – 2 ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความพร้อมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการและเผยแพร่ระบบคลังข้อมูลฯ เพื่อนำไปสู่การใช้งานระบบคลังข้อมูลได้อย่างครอบคลุมตามความต้องการของประเทศ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง