DMCR NEWS

ทช. ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการจัดการและพัฒนาระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนของจังหวัดเพชรบุรี

  • 14 ส.ค. 2562
  • 486
ทช. ร่วมพิธีลงนาม MOU  โครงการจัดการและพัฒนาระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนของจังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้มอบหมายให้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เป็นผู้แทนกรม) เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ในการดำเนินโครงการจัดการและพัฒนาระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนของจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้มีคณะผู้บริหารระดับสูง จาก UNDP Thailand และ Blue Carbon Society พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม E ศูนย์ประชุมแห่งองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
          ทั้งนี้ ทช. ได้กำหนดพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืนเพื่อให้ป่าชายเลนแห่งนี้เป็นต้นแบบในการสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ให้ประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่มีการดำเนินการหลายรูปแบบ คือ มีทั้งพื้นที่ทวงคืนซึ่งเป็นนาเกลือที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนกลับมา มีพื้นที่เป็นป่าชายเลนที่ได้นำโครงการป่าในเมืองไปใช้เพื่อที่จะให้เกิดการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน รวมถึงมีพื้นที่ป่าชายเลนสมบูรณ์ที่จะประกาศเป็นป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 แห่ง พรบ. ทช. 2558 ซึ่งการที่ UNDP และ Blue Carbon Society เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการจะเป็นการช่วยต่อยอดการทำงานของ ทช. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งการมาช่วยเสริมสร้างในการจัดทำแผนฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนในระดับจังหวัด การพัฒนาพื้นที่ตัวอย่างการฟื้นฟูระบบนิเวศ การวิจัยและพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพดินเค็มให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง