DMCR NEWS

อทช. ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการในสังกัด ทส.

  • 27 ส.ค. 2562
  • 258
อทช. ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการในสังกัด ทส.

     วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการในสังกัด โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน ในการนี้มีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2580) ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีกำหนดว่า ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญและการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง ทั้งนี้ ทส. ได้ให้ความสำคัญ และพยายามผลักดันให้ทุกส่วนราชการดำเนินการในเรื่องนี้โดยมุ่งหวังให้เกิดการปฏิรูปองค์การ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีขีดสมรรถนะสูงทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนในระดับนโยบายพร้อมให้การสนับสนุน การดำเนินการกระบวนการปฏิรูปองค์การในทุกด้านต่อไป

 

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง