DMCR NEWS

อทช. ร่วมงานการประชุม เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก”

  • 19 ก.ย. 2562
  • 305
อทช. ร่วมงานการประชุม เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก”

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม และแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี 2562 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 2,500 คน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
          สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญระดับพื้นที่ในมิติต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วนและทุกพื้นที่ของสังคมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาระดับพื้นที่ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สาธารณชน และหน่วยงานรับผิดชอบทั้งภาครัฐและภาคีการพัฒนาต่างๆ เกี่ยวกับการบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่ร่วมกัน ตลอดจนผลักดันให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง