DMCR NEWS

ทช.ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

  • 19 ก.ย. 2562
  • 465
ทช.ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

          วันที่ 19 ก.ย. 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับการประชุมมีมติในเรื่องที่สำคัญ เช่น การพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงร่าง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ร่างมาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ และกลไกการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง