DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายปฏิรูปป่าไม้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • 17 ต.ค. 2562
  • 270
รองอธิบดี ทช. เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายปฏิรูปป่าไม้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายปฏิรูปป่าไม้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม หมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร
         วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ ของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ตามกรอบของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูล สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาตามกฎหมาย ตลอดจนระดมความคิดเห็นในการประสานนโยบายของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง