DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมจัดทำ Objectives and Key Results (OKR) ระดับผู้บริหารกรม

  • 2 ธ.ค. 2562
  • 2,136
ทช. จัดประชุมจัดทำ Objectives and Key Results (OKR) ระดับผู้บริหารกรม

          วันที่ 2 ธันวาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมการจัดทำ Objectives and Key Results (OKR) ระดับผู้บริหาร โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากหน่วยงานส่วนกลาง ภายในกรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ อทช. ได้มอบแนวทางและทิศทางการดำเนินงานของกรม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) พร้อมกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) และผลลัพธ์หลัก (Key results) ขององค์กร เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานนำไปกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของหน่วยงานต่อไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง