DMCR NEWS

ทช. ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

  • 6 ธ.ค. 2562
  • 2,506
ทช. ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

          เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รอง อทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบอลรูม ซี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
          สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ทช. ระยะ 3 ปี แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) อีกทั้งแนวทางการลงระบบ eMENSCR การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิรูป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง