DMCR NEWS

ทช.ประชุมเตรียมการจัดวางแท่นปิโตรเลียมเป็นปะการังเทียม

  • 4 ก.พ. 2563
  • 2,708
ทช.ประชุมเตรียมการจัดวางแท่นปิโตรเลียมเป็นปะการังเทียม

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน การประชุมหารือโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช. 
          การประชุมดังกล่าว เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการจากทาง บริษัท เชฟรอน จำนวน 12,800,000 บาท ในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมปลุกจิตสำนึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปะการังเทียมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การติดตามเฝ้าระวังการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ รวมถึงงานเตรียมการประกาศให้พื้นที่ภายใต้โครงการฯ เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  อีกทั้ง ได้มอบหมายหน้าที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายงานต่อไป

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง