DMCR NEWS

กรมทะเลฯ ติดตามความคืบหน้าโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมเป็นปะการังเทียม

  • 6 ก.พ. 2563
  • 2,572
กรมทะเลฯ ติดตามความคืบหน้าโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมเป็นปะการังเทียม

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน การประชุมหารือติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน ๗ ขาแท่นไปจัดวางปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรม ทช. ทั้งนี้ อทช. ได้มอบหมายงานให้กับหน่วยงานภายในกรม ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง