DMCR NEWS

ทช. ร่วมถกแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

  • 7 ก.พ. 2563
  • 1,199
ทช. ร่วมถกแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ทส. พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวง ทส.
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องคำสั่งกระทรวง ทส. แต่งตั้งคณะทำงาน กรอบแนวทางการทำงานของคณะทำงาน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานตามมติที่ประชุม ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2563 รวมถึงการเสนอพื้นที่ต้นแบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายในความร่วมมือระหว่าง ทส. กับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง