DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ดัน ม. 18 เร่งฟื้นฟูป่าชายเลน พร้อมมอบนโยบายการทำงานแก่ สทช.4 และ สทช.6

  • 17 มี.ค. 2563
  • 2,475
อธิบดี ทช. ดัน ม. 18 เร่งฟื้นฟูป่าชายเลน พร้อมมอบนโยบายการทำงานแก่ สทช.4 และ สทช.6

         วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมสัมมนาเริ่มโครงการ ภายใต้โครงการจัดทำแผนที่ และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ (การจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 18 แห่ง พรบ.ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 แนวทางปฏิบัติและบทบาทอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการแก่เจ้าหน้าที่กรม ทช. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนอขอบเขตการดำเนินงานและวิธีการดำเนินงานได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ สทช.4 และ สทช.6 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยนายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 และนายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ตลอดจนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่น และเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้ อธิบดี ทช. ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน COVID-19 นโยบายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกรม และระเบียบวินัยการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมตามที่หน่วยงานกำหนดไว้อย่างถูกต้อง

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง