DMCR NEWS

ทช. ประชุมติดตามการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ผ่านระบบ VDO Conference

  • 2 เม.ย. 2563
  • 2,903
ทช. ประชุมติดตามการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ผ่านระบบ VDO Conference

          วันที่ 2 เมษายน 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) มอบหมายให้นายธเนศ มั่นน้อย เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งติดตามการรายงานสถานการณ์โรคติดต่อจากเชื้อไวรัส COVID-19 ของหน่วยงานในสังกัดกรม ทช. ตลอดจนกำชับการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และสั่งห้ามข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดกรมฯ ที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยงานที่ตั้ง โดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ภูมิลำเนาหรือสถานที่พัก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 ให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส พร้อมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ปฏิบัติงาน ณ ที่พัก ลงทะเบียนการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมฯ เพื่อรายงานตัวสำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ทุกคนรักษาและดูแลสุขภาพ กักตัวอยู่ที่บ้าน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการในทุกระดับอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง