DMCR NEWS

ทช. ประชุมหารือการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำการประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

  • 21 เม.ย. 2563
  • 1,756
ทช. ประชุมหารือการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำการประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

          วันที่ 21 เมษายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมหารือการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำการประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมประมง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. 
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำการประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมของสหรัฐอเมริกา National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) เพื่อป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการรักษาและคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำ สัตว์ทะเลหายากและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมให้มีอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เพื่อยกระดับการประมงอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการประมง อีกทั้งความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการทำประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง