DMCR NEWS

ทช. ร่วมประชุมกับหน่วยงาน ทส. ผ่านระบบ VDO Conference

  • 17 เม.ย. 2563
  • 1,584
ทช. ร่วมประชุมกับหน่วยงาน ทส. ผ่านระบบ VDO Conference

          วันที่ 17 เมษายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Conference ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เกี่ยวกับการปรับปรุงงบประมาณปี 64 ของกระทรวง ทส. เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนผู้บริหาร ทช. เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8
          สำหรับการประชุมในวันนี้ ปลัดกระทรวง ทส. ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงาน Work from Home ภายในวันที่ 27 เม.ย.63 รวมถึงให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ ปรับแผนในการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วง COVID-19 ตลอดจนสรุปรายงานแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณ ภายในวันที่ 20 เม.ย.63 เพื่อส่งให้ปลัดกระทรวง ทส.รับทราบและพิจารณาความจำเป็นหรือความเป็นไปได้ของการใช้งบประมาณ นอกจากนี้ ถ้าสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนและปฏิทินการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน พร้อมนำส่งให้กระทรวงฯ ภายในวันที่ 30 เม.ย.63 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง